Print

Risico's

Deze Crelan-productscore laat toe om Crelan spaar- en beleggingsproducten onderling te vergelijken. Ze houdt, behalve met de beweeglijkheid van de markt, ook rekening met andere invalshoeken zoals bijvoorbeeld kapitaalbescherming, blootstelling aan vreemde munten, kredietwaardigheid en diversiteit van de emittenten. De score wordt periodiek herberekend en kan hoger of lager uitvallen.


           ← Lager risico                                                                                                         Hoger risico →
           Potentieel lagere opbrengst                                                         Potentieel hogere opbrengst
score

De belegging in aandelen zoals coöperatieve aandelen van CrelanCo heeft een risicogehalte. De belegger loopt het risico om een deel of het geheel van zijn belegging te verliezen.

Gelet op het feit dat CrelanCo deel uitmaakt van de Federatie van kredietinstellingen “Crelan”, investeert de houder van coöperatieve aandelen onrechtstreeks in de activiteiten van deze Federatie en draagt aldus de risico’s die verbonden zijn aan deze activiteiten. Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële beleggers aandachtig het hele Prospectus van 27 juni 2017 te lezen, dat een beschrijving van het aanbod en de risicofactoren bevat, met bijzondere aandacht voor de risicofactoren.

Een investering in coöperatieve aandelen komt overeen met een MiFID-risico van niveau 5.

De risico’s die verbonden zijn aan een investering in coöperatieve aandelen kunnen in twee categorieën worden ingedeeld.

Risico’s die specifiek zijn voor de uitgever of de sector

  • Kredietrisico: het risico dat de uitgever niet wordt terugbetaald door zijn eigen schuldenaars.
  • Marktrisico: het risico dat de uitgever verliezen lijdt t.g.v. een ongunstige evolutie van de markten.
  • Liquiditeitsrisico: het risico van een slechte inschatting door de uitgever van zijn liquiditeitsbehoeften om zijn verplichtingen te kunnen naleven of het feit dat hij op de markten moeilijk liquiditeiten kan vinden wegens een economische crisis of een uitzonderlijke situatie. 
  • Operationeel risico: het risico dat verband houdt met de goede interne werking van de uitgever en zijn bekwaamheid om aan externe gebeurtenissen het hoofd te bieden.
  • Overname aandeelhouderschap van Crelan nv: door de uitstap van de Franse aandeelhouder Crédit Agricole uit het kapitaal van Crelan nv in juni 2015 is de kapitaalstructuur van de bank gewijzigd (omvang, meer coöperatief kapitaal, …). Dit heeft als gevolg dat de bank Crelan, als ze bijkomend kapitaal zou nodig hebben om aan haar verplichtingen het hoofd te bieden, via de coöperatieve kas CrelanCo coöperatief kapitaal zal moeten werven of op zoek zal moeten gaan naar een nieuwe partner om te participeren in het kapitaal van Crelan nv.

Risico’s die specifiek zijn voor de effecten

  • Het gaat om eigen vermogen van de uitgever zodat in geval van ontbinding of vereffening van CrelanCo de coöperatieve aandelen slechts kunnen terugbetaald worden na aanzuivering van het passief en in de mate dat er een beschikbaar saldo overblijft.
  • De coöperanten worden onderworpen aan het bail-in-principe (dat bepaalt dat een bank in moeilijkheden in de eerste plaats moet gered worden door haar aandeelhouders en schuldeisers) en de coöperatieve aandelen komen niet in aanmerking voor het depositogarantiestelsel.
  • De coöperatieve aandelen worden niet op een beurs genoteerd zodat hun nominale waarde constant blijft.
  • De coöperatieve aandelen zijn niet vrij verhandelbaar: de aandeelhouder die zijn investering wenst terug te krijgen, mag zijn aandelen slechts aan bepaalde personen verkopen of moet zijn ontslag aanbieden aan de uitgever.
  • Het ontslag is onderworpen aan bepaalde voorwaarden en kan in sommige gevallen geweigerd worden; bij uittreding hebben de coöperanten bovendien maximaal recht op de nominale waarde van hun aandelen.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent