Print

Beleggingsfondsen (ICB)

Crelan Fund Global Equity DBI-RDT

Naam

Crelan Fund Global Equity DBI-RDT

ISIN-Code | type deelbewijs

BE6298866748 – Share Class R | Distributie

Rechtsvorm

Een compartiment van de BEVEK naar Belgisch recht, Crelan Fund

Activaklasse

Aandelen

Beleggingsdoelstelling en beleid

Doelstelling:

Het doel van het compartiment is voornamelijk te streven naar een maximale groei van het belegde vermogen voornamelijk via beleggingen in aandelen wereldwijd, waarbij erop wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten. De doelstelling van het compartiment is aan de uitkeringsaandelen jaarlijks ten minste 90 % van de door het compartiment geïnde inkomsten uit te keren, na aftrek van de vergoedingen, provisies en kosten, in overeenstemming met artikel 203 W.I.B. 92 en alle latere bepalingen die daarmee verband houden. Om dit doel te bereiken, investeert het compartiment voornamelijk in een geografische en sectoraal gespreide portefeuille van aandelen, zowel in aandelen van bedrijven die actief zijn in ontwikkelde markten (Europa, Verenigde Staten van Amerika en Japan) als bedrijven die actief zijn in groeimarkten. Bij de selectie van bedrijven zal voor minstens 80% belegd worden in bedrijven die inspelen op de lange termijntrends, met name: landbouw en voeding, energie, grondstoffen, ICT (Informatie- en Communicatie Technologie) en activiteiten die inspelen op de groeiende, verouderende en verstedelijkende wereldbevolking. In ondergeschikte mate kan het compartiment tevens beleggen in monetaire instrumenten, deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging, afgeleide instrumenten, deposito's en liquiditeiten. Het compartiment zal niet investeren in aandelen van bedrijven die op basis van de ethische beleggingsrichtlijnen van het Noors Overheidspensioenfonds uit het investeringsuniversum zijn geweerd.

Looptijd

Onbepaald, compartiment zonder eindvervaldag

Beleggingshorizon

Minstens 5 jaar

Doelgroep

Dit beleggingsfonds is in het bijzonder gericht tot beleggers::

  • Die een potentieel hoger rendement wensen dan dit van een financieel product met een laag risico.
  • Die een beleggingshorizon van minstens 5 jaar hebben.

Minimaal te beleggen

1 deelbewijs

Munt

Euro

Netto-inventariswaarde (NIW)

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks gepubliceerd op www.tijd.be alsook op de website van BEAMA, www.beama.be/niw. Daarnaast is de NIW ook kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel en in alle kantoren van Crelan. De NIW wordt berekend op elke bankwerkdag.

Documentatie

Raadpleeg voor elke intekening de:

Belangrijkste risico’s

Marktrisico

Het marktrisico is gemiddeld ten gevolge van de uitgevoerde beleggingen door het Compartiment, voornamelijk in aandelen, conform zijn beleggingsbeleid. Deze posities van de portfolio worden onderworpen aan het risico van verlies of waardevermindering.

Rendement risico

Het rendementsrisico is gemiddeld. Het betreft het risico met betrekking tot de volatiliteit van de prestatie van het Compartiment. Deze prestatie is rechtstreeks verbonden aan de beleggingen in aandelen uitgevoerd door het Compartiment, overeenkomstig het beleggingsbeleid, tegenover de doelmarkt omschreven in dit beleid.

Kapitaalrisico

De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan datgene wat hij heeft ingelegd.

Wisselkoersrisico

Risico dat de waarde van een belegging wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen. Het wisselkoersrisico is hoog. Aangezien het compartiment belegt in aandelen op de wereldmarkten, kan de netto inventariswaarde worden beïnvloed door de wisselkoersschommelingen van effecten in portefeuilles die uitgedrukt zijn in andere munten dan de uitdrukkingsmunt van het compartiment.

Kosten

  • Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken: 1,91% (waarvan 1,60% jaarlijkse beheerskosten).
  • Bewaarkosten 0,00% per jaar in geval van bewaring door Crelan

Éénmalige kosten

Instapvergoeding: toepasbaar bij Crelan: 2,50%

Uitstapvergoeding: toepasbaar bij Crelan: 0,00%

Fiscaliteit

Beurstaks:

Enkel van toepassing bij verkoop:

  • Distributiedeelbewijs: 0,00%

Roerende voorheffing op dividenden:

  • Distributiedeelbewijs: 30% (behoudens wetswijziging)

 

Vennootschappen kunnen de dividenden aftrekken in hoofde van de Definitief Belaste Inkomsten (DBI). De uitgekeerde dividenden en de gerealiseerde meerwaarde in geval van terugkoop vallen onder het DBI-stelsel (definitief belaste inkomsten) in zover voldaan is aan de wettelijke voorwaarden (art. 203 WIB 92). De inkomsten die in aanmerking komen als DBI ontsnappen voor 95% van hun bedrag aan de Belgische vennootschapsbelasting, zonder te hoeven voldoen aan de voorwaarden van een deelneming van ten minste 10% in de bevek of een minimumbelegging van EUR 2.500.000 en bezit in volle eigendom gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar (art. 202 WIB 92)

Distributeur

Crelan N.V. | Sylvain Dupuislaan 251, 1070 BRUSSEL

Klachtendienst

 

Als u een klacht wil indienen kunt u zich wenden tot de klachtendienst van

  • Crelan: Crelan Klachtendienst ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier op de website  http://www.crelan.be/nl/algemeen/klachtenformulier.
  • Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl – North Gate II – Koning Albert II-laan 8, bus 2 – 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

-

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent