Print

Termijnrekening

Rekening %+

Beleggen per 3 maanden

De Rekening %+ is een kwartaalbelegging voor bedragen tussen 5.000 euro en 1.000.000 euro. De bepaling van de rentevoet en de interestberekening gebeuren op basis van kalenderkwartalen. De Rekening %+ is een rekening uitgegeven door Crelan NV, een vennootschap naar Belgisch recht.

Productfiche

Deze Crelan-eigen productscore laat toe om Crelan spaar- en beleggingsproducten onderling te vergelijken. Ze houdt, behalve met de beweeglijkheid van de markt, ook rekening met andere invalshoeken zoals bijvoorbeeld, kapitaalbescherming, blootstelling aan vreemde munten, kredietwaardigheid en diversiteit van de emittenten. De score wordt periodiek herberekend en kan hoger of lager uitvallen.
Voor het bepalen van de risicoscore is rekening gehouden met de depositobescherming die evenwel beperkt is tot 100 000 euro per person en per bank.

Kenmerken

Uw geld is altijd beschikbaar

In tegenstelling tot een klassieke termijnrekening waarbij u in principe uw tegoeden maar kunt opvragen op het einde van een termijn, kunt u met een Rekening %+ uw spaarreserve steeds opvragen of transfereren, zonder bijkomende kosten.

Rendement

Op een Rekening %+ kunt u profiteren van een rentevoet (voor zover de tegoeden gedurende tenminste een volledig kalenderkwartaal op de rekening blijven staan). De rente wordt berekend op basis van kalenderkwartalen. Dit wil zeggen dat na drie maanden uw interesten worden gekapitaliseerd waardoor zij op hun beurt interesten opbrengen.

Gegarandeerde intrest

De rente van de Rekening %+ wordt om de drie maanden vastgelegd voor het volgende kalenderkwartaal.

Rendement

Rentevoet van de Rekening %+ voor het eerste kwartaal 2018.

De rentevoeten worden om de 3 maanden vastgelegd voor een kalenderkwartaal. Deze brutorentevoeten worden toegepast op het volledige gedeponeerde bedrag.

Om van deze rentevoeten te kunnen genieten, moeten de gestorte sommen aangehouden worden gedurende een periode die tenminste een kalenderkwartaal bevat. De interesten van het afgelopen kwartaal worden geboekt met als valutadatum de eerste dag van het volgende kwartaal.

Deze rentevoeten zijn louter indicatief. Alleen de rentevoeten die in uw kantoor beschikbaar zijn, worden toegepast.


Creditrente voor saldi < 5.000 EUR

Jaarlijks brutorendement (1)

0,05%

0,05%

Creditrente voor saldi vanaf 5.000 EUR

Jaarlijks brutorendement (1)

0,05%

0,05%

Creditrente voor saldi vanaf 1.000.000 EUR

Jaarlijks brutorendement (1)

0,01%

0,01%

(1) Als gevolg van de trimestriële uitbetaling van de interestenOp het einde van elk kalenderkwartaal worden de interesten uitgekeerd op de Rekening %+. De kapitalisatie van de intresten is trimestrieel of bij de afsluiting van de rekening. De intresten zijn berekend volgens het systeem FIFO (First In – First Out).

Kosten

*Opening: geen kosten

*Beheer: geen kosten

*Afsluiting: geen kosten

Roerende voorheffing

Algemeen

De fiscale behandeling is naast de individuele omstandigheden van de cliënt, ook afhankelijk van de Belgische wetgeving.

Roerende Voorheffing

De rentevergoeding is onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing die momenteel 30% bedraagt. Niet-verblijfhouders kunnen d.m.v. een attest een vrijstelling genieten.

Informatie-uitwisseling

De Europese Richtlijn 2003/48/CE van 3 juni 2003, de zogenaamde "Europese Spaarrichtlijn", is alleen van toepassing op rentebetalingen aan natuurlijke personen met fiscale woonplaats in een andere EU-Lidstaat (dan België) of in een afhankelijk of geassocieerd gebied. Informatie met betrekking tot deze rente-uitbetalingen wordt sinds 1 januari 2010 gerapporteerd aan de Belgische overheid, die vervolgens deze informatie overmaakt aan de overheid van de woonstaat van de uiteindelijke gerechtigde. Meer info kan verkregen worden in de agentschappen.

Praktisch

Hoe aanvragen?

U kunt een Rekening %+ openen in een Crelan-kantoor.

Informatie

De rekeninguittreksels zijn beschikbaar op papier en via Crelan-online.be en Cash & More

Kapitaalbescherming

Deposito’s bij Crelan genieten in bepaalde gevallen de bescherming van het Garantiefonds voor financiële diensten. Meer informatie op de site van het garantiefonds (http://fondsdegarantie.belgium.be/nl) en in de Informatiefiche over de depositobescherming.

 

Klachten

U kunt de Klachtendienst van de bank Crelan NV bereiken via het klachtenformulier. In geval van geschillen kunt u de ombudsman voor financiën contacteren via http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/home.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent