Print

Termijnrekening

Termijnrekening op korte termijn

De Termijnrekening op korte termijn is een spaarproduct voorgesteld door Crelan NV, een vennootschap naar Belgisch recht.

Termijnrekening in EUR:

 

Termijnrekening in GBP, CHF, NOK, SEK, DKK, USD, CAD, AUD, NZD, JPY, ZAR, PLN, HUF, HKD, CZK, TRY:


Deze Crelan-eigen productscore laat toe om Crelan spaar- en beleggingsproducten onderling te vergelijken. Ze houdt, behalve met de beweeglijkheid van de markt, ook rekening met andere invalshoeken zoals bijvoorbeeld, kapitaalbescherming, blootstelling aan vreemde munten, kredietwaardigheid en diversiteit van de emittenten. De score wordt periodiek herberekend en kan hoger of lager uitvallen.
Voor het bepalen van de risicoscore is rekening gehouden met de depositobescherming die evenwel beperkt is tot 100 000 euro per person en per bank.

Kenmerken

Voorwaarden

Titularis zijn van een zichtrekening of een spaarboekje bij Crelan. Indien het een andere munt dan de euro betreft, dient de zichtrekening in dezelfde munt uitgedrukt te zijn dan deze van de termijnrekening.

Munt

EUR of deviezen (USD, GBP, CHF, SEK, NOK, DKK, CAD, CZK, ZAR, JPY, AUD, NZD, PLN, HUF, HKD, TRY).

Minimumbedrag

Rekeningen in EUR : 125 EUR (nadien met een interval van 0,01 EUR).

Rekeningen in deviezen: tegenwaarde van 2.500 EUR (nadien met een interval van 0,01 EUR).

Intekenperiode

Doorlopend. U kunt elke dag intekenen.

Begindatum

De datum waarop de termijnrekening wordt gecrediteerd.

Looptijd

  • In dagen : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14 of 21.
  • In maanden : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12.

Op vervaldag

Drie mogelijkheden in functie van de keuze gemaakt bij aanvang:

  • de termijnrekening wordt afgesloten;
  • het kapitaal wordt herbelegd voor dezelfde looptijd (aan de op dat ogenblik geldende tarieven);
  • het kapitaal en de interest wordt herbelegd voor dezelfde looptijd (aan de op dat ogenblik geldende tarieven);

Het kapitaal van termijncontracten wordt enkel op de vervaldag terugbetaald. Uitzonderlijk kan de bank op vraag van de klant overgaan tot de gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het kapitaal vóór vervaldag. In dat geval zal Crelan de klant een aanbod doen op basis van de geldende marktcondities. Daarbovenop zal de klant een bedrag moeten betalen dat de kosten van zijn aanvraag dekt. De klant moet er zich dus rekenschap van geven dat het vervroegd terugbetaalde bedrag lager kan liggen dan het initieel geïnvesteerde bedrag.

Debet/credit

Een Termijnrekening is aan een zichtrekening of spaarboekje verbonden. Die rekening kan gedebiteerd of gecrediteerd worden voor de opening van uw Termijnrekening, voor de terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag en voor de betaling van de intresten.

Opbrengst

Rentevoeten

De rentevoet hangt af van de looptijd, het bedrag en de munt van de gekozen belegging. De rentevoet wordt vastgelegd voor de hele looptijd. De actuele rentevoeten kunt u verkrijgen in een Crelankantoor. De rekeninguittreksels van uw Termijnrekening op korte termijn zijn gratis beschikbaar via Crelan-online.be en de Cash & More-automaten. 

Rentebetaling

Naar keuze kunnen de interesten worden uitbetaald:

  •  elke maand;
  • elke 3 maand;
  • elke 6 maand;
  • elke 12 maand.

Kosten

* Opening: geen kosten

* Beheer: geen kosten

* Afsluiting: geen kosten

Fiscaliteit

Algemeen

De fiscale behandeling is naast de individuele omstandigheden van de cliënt, ook afhankelijk van de Belgische wetgeving.

Roerende Voorheffing

De rentevergoeding is onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing die momenteel 30% bedraagt. Niet-verblijfhouders kunnen d.m.v. een attest een vrijstelling genieten.

Informatie-uitwisseling

De Europese Richtlijn 2003/48/CE van 3 juni 2003, de zogenaamde "Europese Spaarrichtlijn", is alleen van toepassing op rentebetalingen aan natuurlijke personen met fiscale woonplaats in een andere EULidstaat (dan België) of in een afhankelijk of geassocieerd gebied. Informatie met betrekking tot deze rente-uitbetalingen wordt sinds 1 januari 2010 gerapporteerd aan de Belgische overheid, die vervolgens deze informatie overmaakt aan de overheid van de woonstaat van de uiteindelijke gerechtigde. Meer info kan verkregen worden in de agentschappen.

Risico's en klachten

Deviezenrisico

In euro : geen risico. In een andere munt: risico in functie van de evolutie van de wisselkoers. Daar deviezen ten opzichte van elkaar fluctueren, bestaat er een wisselkoersrisico als financiële instrumenten in een vreemde munt uitgedrukt zijn. De fundamentele elementen die wisselkoersen van een muntzone kunnen beïnvloeden zijn met name het inflatiepercentage van de muntzone, het verschil in rentevoet in vergelijking met het buitenland, de beoordeling van de ontwikkeling van de conjunctuur en de politieke situatie. Bovendien kunnen gebeurtenissen op psychologisch gebied, zoals een vertrouwenscrisis in politieke leiders, de munt van een muntzone verzwakken. 

Deposito’s bij Crelan genieten in bepaalde gevallen de bescherming van het Garantiefonds voor financiële diensten. Meer informatie op de site van het garantiefonds (http://fondsdegarantie.belgium.be/nl) en in de Informatiefiche over de depositobescherming.

Klachten

U kunt de Klachtendienst van de bank Crelan NV bereiken via het klachtenformulier. In geval van geschillen kunt u de ombudsman voor financiën contacteren via http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/home.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent