Print

Termijnrekening

Termijnrekening op lange termijn

De Termijnrekening op lange termijn is een spaarproduct voorgesteld door Crelan NV, een vennootschap naar Belgisch recht.

Deze Crelan-eigen productscore laat toe om Crelan spaar- en beleggingsproducten onderling te vergelijken. Ze houdt, behalve met de beweeglijkheid van de markt, ook rekening met andere invalshoeken zoals bijvoorbeeld, kapitaalbescherming, blootstelling aan vreemde munten, kredietwaardigheid en diversiteit van de emittenten. De score wordt periodiek herberekend en kan hoger of lager uitvallen. Voor het bepalen van de risicoscore is rekening gehouden met de depositobescherming die evenwel beperkt is tot 100 000 euro per person en per bank.

Kenmerken

Type product

Termijnrekening

Voorwaarden

Titularis zijn van een zichtrekening of een spaarboekje bij Crelan.

Munt

EUR.

Minimumbedrag

Minimum 125 EUR (nadien met een interval van 0,01 EUR).

Intekenperiode

Doorlopend. U kunt elke dag intekenen.

Begindatum

De datum waarop de termijnrekening wordt gecrediteerd.

Looptijd

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 10 jaar.

Op vervaldag

Drie mogelijkheden in functie van de keuze gemaakt bij aanvang:

  • de termijnrekening wordt afgesloten;
  • het kapitaal wordt herbelegd voor dezelfde looptijd (aan de op dat ogenblik geldende tarieven);
  • het kapitaal en de interesten worden herbelegd voor dezelfde looptijd (aan de op dat ogenblik geldende tarieven);

Het kapitaal van termijncontracten wordt enkel op de vervaldag terugbetaald. Uitzonderlijk kan de bank op vraag van de klant overgaan tot de gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het kapitaal vóór vervaldag. In dat geval zal Crelan de klant een aanbod doen op basis van de geldende marktcondities. Daarbovenop zal de klant een bedrag moeten betalen dat de kosten van zijn aanvraag dekt. De klant moet er zich dus rekenschap van geven dat het vervroegd terugbetaalde bedrag lager kan liggen dan het initieel geïnvesteerde bedrag.

Debet/credit

Een Termijnrekening is verbonden aan een zichtrekening of een spaarboekje verbonden. Die rekening kan dan gedebiteerd of gecrediteerd worden voor de opening van uw Termijnrekening, voor de terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag en voor de betaling van de intresten.

Opbrengst

Rentevoeten

De jaarlijkse rentevergoeding is afhankelijk van de gekozen looptijd. De rentevoet staat voor de gehele looptijd vast.

De rentevoeten van de Termijnrekening op lange termijn bedragen:

Looptijd

Brutorentevoet

Nettorentevoet

2 jaar

0,10%

0,07%

3 jaar

0,10%

0,07%

4 jaar

0,30%

0,21%

5 jaar

0,45%

0,32%

6 jaar

0,50%

0,35%

7 jaar

0,60%

0,42%

8 jaar

0,80%

0,56%

9 jaar

0,90%

0,63%

10 jaar

1,00%

0,70%

 

Rentebetaling

Naar keuze kunnen de interesten elke maand, elke 3 maand, elke 6 maand of elk jaar worden uitbetaald. De interesten kunnen eveneens worden gekapitaliseerd en op eindvervaldag in één keer worden uitbetaald. De rekeninguittreksels van uw Termijnrekening op korte termijn zijn gratis beschikbaar via Crelan-online.be en de Cash & More-automaten.

Kosten

*Opening: geen kosten.

*Beheer: geen kosten.

*Afsluiting: geen kosten.

Fiscaliteit

Algemeen

De fiscale behandeling is naast de individuele omstandigheden van de cliënt, ook afhankelijk van de Belgische wetgeving.

Roerende Voorheffing

De rentevergoeding is onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing die momenteel 30% bedraagt. Niet-verblijfhouders kunnen d.m.v. een attest een vrijstelling genieten.

Informatie-uitwisseling

De Europese Richtlijn 2003/48/CE van 3 juni 2003, de zogenaamde "Europese Spaarrichtlijn", is alleen van toepassing op rentebetalingen aan natuurlijke personen met fiscale woonplaats in een andere EULidstaat (dan België) of in een afhankelijk of geassocieerd gebied. Informatie met betrekking tot deze rente-uitbetalingen wordt sinds 1 januari 2010 gerapporteerd aan de Belgische overheid, die vervolgens deze informatie overmaakt aan de overheid van de woonstaat van de uiteindelijke gerechtigde. Meer info kan verkregen worden in de agentschappen.

Deposito’s bij Crelan genieten in bepaalde gevallen de bescherming van het Garantiefonds voor financiële diensten. Meer informatie op de site van het garantiefonds (http://fondsdegarantie.belgium.be/nl) en in de Informatiefiche over de depositobescherming.

Klachten

U kunt de Klachtendienst van de bank Crelan NV bereiken via het klachtenformulier. In geval van geschillen kunt u de ombudsman voor financiën contacteren via http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/home.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent