Print

Privacy

Crelan Privacyverklaring

Crelan NV is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens verzameld door Crelan NV en CrelanCo CVBA, hierna ‘Crelan’ genoemd. Crelan neemt de nodige maatregelen om uw gegevens te beschermen en ze te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Crelan verwerkt enkel die gegevens die noodzakelijk zijn en houdt ze ook niet langer bij dan strikt noodzakelijk om de volgende doeleinden te realiseren:

  • Het beheer van het klantenbestand en het globaal klantbeeld.
  • Het beheer van de rekeningen en transacties.
  • Het beheer van de beleggingen en de financiële instrumenten die de klant heeft onderschreven.
  • Een profiel opstellen op grond waarvan dan bepaalde beleggingsproducten kunnen worden aangeraden.
  • De toekenning en het beheer van het aangevraagde krediet.

Dat betekent dat Crelan zonder deze gegevens de door u gewenste diensten of producten niet kan leveren. Verder verwerkt Crelan uw gegevens ook om te voldoen aan wettelijke of reglementaire bepalingen.

Daarnaast heeft Crelan een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te gebruiken om u publicitaire boodschappen te bezorgen en u via direct marketing bank- en verzekeringsproducten voor te stellen die het best aan uw behoeften voldoen. U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing (zie verder in deze privacyverklaring).

Uw gegevens kunnen voor de hierboven vermelde doelen verwerkt worden door Crelan en de vennootschappen binnen de Groep Crelan (Crelan Insurance en Europabank), alsook door een aantal gespecialiseerde verwerkers waarop Crelan beroep doet voor diensten onder andere met betrekking tot klantenbeheer, betalingen, beleggingen, kredieten en gegevensopslag. Zij moeten de instructies van Crelan volgen en haar privacybeleid naleven. Voor bepaalde diensten worden gegevens verwerkt buiten België of ook buiten de Europese Unie. In die gevallen beschermt Crelan uw gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese wetgeving. Meer informatie daarover vindt u in de uitgebreide Crelan Privacy Verklaring,

Mits uw toestemming kan Crelan uw gegevens ook gebruiken om u publicitaire boodschappen en via  direct marketing voorstellen van commerciële partners buiten de Groep Crelan te bezorgen. U kan die toestemming steeds intrekken (zie verder in deze privacyverklaring).

U heeft als klant de volgende rechten:

  • U heeft het recht om op elk ogenblik kennis te nemen welke van uw persoonsgegevens wij verwerken en in welke mate wij van deze persoonsgegevens gebruikmaken.
  • U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren.

U kan deze rechten kosteloos uitoefenen via mail aan privacy@crelan.be. We kunnen een kopie van de identiteitskaart vragen om de identiteit te verifiëren. U kan uw vraag tot uitoefening van uw rechten ook per post richten aan Crelan, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, ter attentie van ‘Data Protection and Privacy Office’.

Meer informatie over hoe Crelan uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt, vindt u in de uitgebreide Crelan Privacy Verklaring, beschikbaar in onze kantoren en op de website van de bank: www.crelan.be/nl/Privacy. Indien u nog verdere vragen heeft, kan u contact opnemen via mail aan privacy@crelan.be. Voor alle bijkomende informatie met betrekking tot de verwerking van uw gegevens kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien u op een gegeven ogenblik meent dat Crelan uw privacy schendt, dan kan u een klacht tot Crelan richten via de link “Klachtenbehandeling” op de website van de bank www.crelan.be. Als u niet akkoord bent met het standpunt van Crelan, kan u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (https://www.privacycommission.be).

Uitgebreide Crelan Privacy Verklaring

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent