Print

Sparen & Investeren

Kasbons

Spaarproduct met vaste rente en looptijd

Een kasbon is een obligatie die de uitgevende bank ertoe verbindt de belegger een intrest uit te betalen op vaste momenten tijdens de looptijd van een kasbon. Op de eindvervaldag wordt ook het belegde kapitaal volledig terugbetaald. Een kasbon heeft een vast en op voorhand gekend rendement, maar de belegger kan voor de looptijd van een kasbon niet over zijn inleg beschikken.

Kenmerken

 • De rente ligt op voorhand vast voor de ganse looptijd
 • 100% kapitaalbescherming
 • Intekenen kan al vanaf 125 euro
 • Geen instapkosten
 • Effect uitgegeven onder het Belgisch recht door Crelan NV, een vennootschap naar Belgisch recht.

Aanbod

Er zijn verschillende formules in functie van de looptijd en de uitbetaling of herbelegging  van de rente.

 • Klassieke kasbon met een looptijd van 1 tot 5 jaar en jaarlijkse uitbetaling van de rente.
 • Euro 45 en Euro 90
  Dit zijn kasbons  met een looptijd van 45 maanden (= 3 jaar en 9 maanden) of 90 maanden (= 7 jaar en 6 maanden) en waarbij de rente wordt uitbetaald na iedere deelperiode van 15 maanden.
 • Renta 3 en Renta 5 met een looptijd van 3 resp. 5 jaar, waarbij de rente jaarlijks wordt gekapitaliseerd en dus op haar beurt ook weer rente oplevert.
 • Super 3, Super 5, Super 6 en Super 7: kasbons op 3, 5, 6 of resp. 7 jaar met een progressieve rente die jaarlijks wordt uitbetaald.

Rendement

Elk jaar, op de jaarlijkse vervaldag, wordt de rente op de gemandateerde rekening gestort (zichtrekening of spaarboekje). De communicatie hierover verloopt via de rekeninguittreksels.

Fiscaliteit

Algemeen: De fiscale behandeling is naast de individuele omstandigheden van de cliënt, ook afhankelijk van de Belgische wetgeving.

Roerende Voorheffing: De rentevergoeding is onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing die momenteel 30% bedraagt. Niet-verblijfhouders kunnen d.m.v. een attest een vrijstelling genieten.

Informatie-uitwisseling: De Europese Richtlijn 2003/48/CE van 3 juni 2003, de zogenaamde "Europese Spaarrichtlijn", is alleen van toepassing op rentebetalingen aan natuurlijke personen met fiscale woonplaats in een andere EU-Lidstaat (dan België) of in een afhankelijk of geassocieerd gebied. Informatie met betrekking tot deze rente-uitbetalingen wordt sinds 1 januari 2010 gerapporteerd aan de Belgische overheid, die vervolgens deze informatie overmaakt aan de overheid van de woonstaat van de uiteindelijke gerechtigde. Meer info kan verkregen worden in de agentschappen.

Kosten, risico's, klachten

Kosten

 • Instapkosten: geen kosten.
 • Uitstapkosten op eindvervaldag: geen kosten.
 • Bewaring: gratis bewaring op een effectenrekening Crelan. Voor de beheerkosten geldig voor een effectenrekening zie tarieflijst in het agentschap of via www.crelan.be.
 • Het kapitaal van kasbons en termijncontracten wordt enkel op de vervaldag terugbetaald. Uitzonderlijk kan de bank op vraag van de klant overgaan tot de gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het kapitaal vóór vervaldag. In dat geval zal Crelan de klant een aanbod doen op basis van de geldende marktcondities. Daarbovenop zal de klant een bedrag moeten betalen dat de kosten van zijn aanvraag dekt. De klant moet er zich dus rekenschap van geven dat het vervroegd terugbetaalde bedrag lager kan liggen dan het initieel geïnvesteerde bedrag.

Risico’s

Insolventierisico:  In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van  € 100.000 dat valt onder de depositogarantie.

Liquiditeitsrisico:  Een kasbon is in principe niet verhandelbaar op de beurs, maar wordt door de meeste kredietinstellingen op vraag van de klant ingekocht. Hierbij dient er wel aandacht besteedt te worden aan de waardebepaling van de ingekochte kasbon, die afhangt van de geldende marktrentevoet op het ogenblik van de inkoop van de kasbon en de nog te lopen duurtijd – het actuariële rendement. Als de huidige marktrentevoet hoger ligt dan de nominale rentevoet van de kasbon in kwestie zal het kapitaal van de kasbon onder pari worden terugbetaald. Als de huidige marktrentevoet lager ligt dan de nominale rentevoet van de kasbon wordt het kapitaal boven pari terugbetaald.

Deposito’s bij Crelan genieten in bepaalde gevallen de bescherming van het Garantiefonds voor financiële diensten. Meer informatie op de site van het garantiefonds (http://fondsdegarantie.belgium.be/nl) en in de Informatiefiche over de depositobescherming.

U kunt de Klachtendienst van de bank Crelan NV bereiken via het klachtenformulier. In geval van geschillen kunt u de ombudsman voor financiën contacteren via http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/home.

Praktisch

Crelan geeft doorlopend kasbons uit. Intekenen kan dagelijks in elk Crelan-agentschap en dit al vanaf 125 euro. Aan de intekening op kasbons zijn geen inschrijvingskosten verbonden. Intekenen via Crelan-Online is niet mogelijk.

Kasbons worden net zoals andere effecten in elektronische vorm bewaard op een Crelan-Effectenrekening.  Crelan betaalt de coupons automatisch uit, of herbelegt ze in het geval van Renta 3 en Renta 5. Op de vervaldag betaalt Crelan het belegd kapitaal automatisch uit op uw Crelan-rekening.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent