Print

Beleggingen

Crelan Fund Econofuture

Naam

Crelan Fund EconoFuture

ISIN-Code | type deelbewijs

BE6209692431 | kapitalisatiedeelbewijs

Rechtsvorm

Een compartiment van de BEVEK naar Belgisch recht, Crelan Fund

Activaklasse

Gemengd. Het compartiment kan zowel in aandelen als obligaties beleggen.

Beleggingsdoelstelling en beleid

Doelstelling:

Het doel van het compartiment is te streven naar een aantrekkelijk rendement op lange termijn door het nemen van matige risico’s.

Beleid:

Om het doel te bereiken investeert het compartiment voornamelijk in een gespreide portefeuille van aandelen (minimum 0% en maximum 60% van de portfolio) en obligaties zonder de voorkeur te geven aan een specifieke geografische regio of een specifieke activiteitensector.

In ondergeschikte maten kan het compartiment tevens beleggen in monetaire instrumenten, deelbewijzen van instellingen voor collectieve beleggingen, afgeleide instrumenten, deposito’s en liquiditeiten.

 De obligaties en schuldvorderingen waarin het compartiment investeert worden uitgegeven door allerlei emittenten: regeringen, publieke ondernemingen, privé-vennootschappen en/of internationale instellingen. De emissies en/of de emittenten genieten in het algemeen van een investment grade rating (minimum BBB- en/of Baa3).

Looptijd

Onbepaald, compartiment zonder eindvervaldag

Beleggingshorizon

Minstens 5 jaar

Doelgroep

Dit beleggingsfonds is in het bijzonder gericht tot beleggers::

  • Die een potentieel hoger rendement wensen dan dit van een financieel product met een laag risico.
  • Die een beleggingshorizon van minstens 5 jaar hebben.
  • Die een evenwichtige groei nastreven op lange termijn een daarbij vooral wil investeren in obligaties van kwaliteitsdebiteurs, aangevuld met een internationale aandelenkorf (maximum 60% van de portefeuille).

Minimaal te beleggen

1/1000 van 1 deelbewijs

Munt

Euro

Netto-inventariswaarde (NIW)

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks gepubliceerd op www.tijd.be alsook op de website van BEAMA, www.beama.be/niw. Daarnaast is de NIW ook kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel en in alle kantoren van Crelan. Dit product heeft een wekelijkse koersvorming op dinsdag.

Documentatie

Raadpleeg voor elke intekening de:

Belangrijkste risico’s

Marktrisico:

Het marktrisico is gemiddeld ten gevolge van de uitgevoerde beleggingen door het Compartiment, voornamelijk gespreid in aandelen en obligaties conform zijn beleggingsbeleid. Deze posities van de portfolio worden onderworpen aan het risico van verlies of waardevermindering.

Rendementsrisico:

Het rendementsrisico is gemiddeld. Het betreft het risico met betrekking tot de volatiliteit van het rendement van het Compartiment. Dit rendement is rechtstreeks verbonden aan de beleggingen in aandelen en obligaties uitgevoerd door het Compartiment, overeenkomstig het beleggingsbeleid, tegenover de doelmarkt omschreven in dit beleid.

Kapitaalrisico:

De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan datgene wat hij heeft ingelegd.

 

Kredietrisico:

Het compartiment wordt belegd in effecten waarvan de kredietkwaliteit kan verslechteren. Het risico bestaat dus dat de emittent niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de kredietkwaliteit van een uitgevende instelling verslechtert, kan de waarde van de obligaties van die instelling of van de aan die instelling gekoppelde derivaten dalen.

Tegenpartijrisico:

Het compartiment kan verlies lijden in geval een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen, met name in het kader van transacties in derivaten op onderhandse markten.

Kosten

  • Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken: 1,46% (waarvan 1,25% jaarlijkse beheerskosten). Het cijfer van de lopende kosten is overgenomen uit de Essentiële Beleggersinformatie van 17/11/2017.
  • Bewaarkosten 0,00% per jaar

Éénmalige kosten

Instapvergoeding: toepasbaar bij Crelan: 2,00%

Uitstapvergoeding: toepasbaar bij Crelan: 0,00%

Fiscaliteit

Beurstaks:

Enkel van toepassing bij verkoop:

  • kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% met een maximum van 4.000 EUR

Roerende voorheffing op dividenden:

  • Kapitalisatiedeelbewijs: 0,00%

Roerende voorheffing in geval van verkoop:

  • Compartiment dat voor meer dan 25% van zijn portefeuille in schuldbewijzen kan beleggen: ja
  • Compartiment dat daadwerkelijk meer dan 25% van zijn portefeuille in schuldbewijzen belegt: ja, Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving. In het geval van compartimenten die voor meer dan 25% in om het even welk type van schuldvorderingen beleggen, zijn de rente-inkomsten bij verkoop van kapitalisatie- en distributiedeelbewijzen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing (30%, op basis van de individuele situatie van de belegger, behoudens wetswijziging).

Distributeur

Crelan N.V. | Sylvain Dupuislaan 251, 1070 BRUSSEL

Klachtendienst 

 

Als u een klacht wil indienen kunt u zich wenden tot de klachtendienst van

  • Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 – 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

 -

Documenten

-

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent